Metod

En händelse utan reflektion förblir en händelse.
En händelse med reflektion blir en erfarenhet.
Erfarenhet med reflektion blir insikt = lärande

Vårt arbete syftar till att frigöra resurser som finns inom individen, gruppen och organisationen. Viktiga kärnvärden i denna process är:

  • Att arbeta utifrån helhet – hela livet, hela gruppen, hela organisationen, hela systemet – alla delar påverkar. Vi arbetar med att förstå sambanden och dynamiken mellan helhet och dess delar.
  • Att öka deltagarens medvetenhet och förmåga att ta ansvar och göra aktiva val. Det sker i en öppen och ärlig dialog. En förutsättning är därför att var och en vill utforska både egna och andras åsikter.
  • Att använda en upplevelsebaserad metodik där kontakt, medvetenhet, teori, praktik samt reflektion kombineras. En metodik som förutsätter allas aktiva medverkan och att samtligas personliga erfarenheter från vardagen och i det professionella används.